Hoofdlijnenakkoord: Door met toelatingsstelsel en meer grip op arbeidsmigratie

De plannen van het nieuw te vormen kabinet ademen wat betreft arbeidsmarktbeleid vooral continuïteit uit. Zo willen de vier partijen doorgaan met de Wet TTA en meer grip krijgen op arbeidsmigratie, maar de deur blijft open.

Zekerheid op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Er moet worden gestreefd naar meer vaste contracten. Daarom wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voortgezet.

Dit staat te lezen in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt.

De WTTA regelt het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Eerder deze week werd duidelijk dat die wet een jaar vertraging oploopt. Een behandeling in de Kamer, die gepland stond voor aankomende week, is uitgesteld. Dat betekent dat een nieuwe minister de wet mag verdedigen. Via amendementen kunnen zowel de nieuwe regeringspartijen als de oppositie nog proberen onderdelen van de wet aan te passen. Maar in hoofdlijnen gaat deze dus door.

Dat geldt ook voor de nieuwe zzp-wet, de VBAR. Hierin komen regels die bepalen wanneer een zzp’er ingehuurd kan worden. Daarnaast krijgen werkenden die ingehuurd worden met een uurtarief van onder de 32,24 euro meer rechten. Het beoogde effect is dat dat tarief als een soort minimum zzp-tarief gaat werken. Over de exacte invulling daarvan verschillen met name de VVD en NSC nog sterk van mening. Het hoofdlijnenakkoord geeft geen richting over hoe die verschillen overbrugd moeten worden. Het definitieve wetsvoorstel is ook nog niet bekend. Een eerder concept kreeg stevige kritiek van werkgevers, brancheorganisaties en ook politiek, vooral vanuit VVD- en NSC-kringen.

Arbeidsmigratie

Op het punt van arbeidsmigratie is het akkoord een stuk gedetailleerder. De partijen vinden het noodzakelijk om “grip te krijgen op arbeidsmigratie.” Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is belangrijk kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.

Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken, willen de vier partijen de volgende maatregelen nemen:

  • De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’) worden uitgevoerd.
  • Malafide uitzendconstructies worden hard aangepakt. De uitzendbranche en wervingsbureaus worden gereguleerd door een toelatingsstelsel (WTTA).
  • Arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, worden tewerkstellingsvergunningplichtig. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat extra handhaven op deze groep.
  • Werkgevers van arbeidsmigranten (niet-Nederlandse ingezetenen) worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting (shortstay en midstay). Zij moeten afspraken maken met gemeenten over huisvesting. Het wordt bevorderd dat lokale overheden meer ruimte laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.
  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.
  • Er wordt bekeken of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd.
  • Nederland zet in op inperking van het vrije verkeer van personen binnen de EU indien en voor zover uitbreiding van de EU aan de orde wordt gesteld.

Minder ambtenaren, minder inhuur

Uit de financiële bijlage blijkt dat de partijen honderden miljoenen willen besparen door het terugdraaien van de groei van de rijksoverheid (kerndepartementen) en door te besparen op externe inhuur (de Roemernorm) en communicatie.

Het nieuwe kabinet wil definitief geen tussentijdse verhoging van het wettelijk minimumloon. Een plan voor een verhoging van 1,2% werd al in de Eerste Kamer geblokkeerd. Dat blijft zo.

Bron: flexnieuws.nl

Vraag of opmerking?

Geef een reactie

Andere Nieuws Berichten